மரண அறிவித்தல்: திரு வேலும்மயிலும் (சிவலிங்கம்)

தோற்றம் 26.06.1949              மறைவு 02.05.2018

sivalinkam