மரண அறிவித்தல் - திருமதி நடனசிகாமணி கலாநிதிதேவி (கலா)

theiva

மலர்வு 13.06.1951                உதிர்வு 18.12.2013

kalanithi


ந.விஜயராஜன்(ராஜன்) – 0044 7446194238 / 0044 7466523458
செ.விஜயராணி (ராணி) – 0772376112
ந.பாலராஜன்(பாலுக்குட்டி) – 0776461453
ந.தர்மராஜன் (கண்ணன்) – 0771517823
சா.பாலராணி (ரதி) – 0044721642195
கு.செல்வராணி(மீரா) – 0770763536
ந.செல்வராஜன்(சுதன்) – 0044 7446195646
குகநாதன் (குகா) – 0096 65388166654

Contact Admininistrator: admin@valvai.com
                   Contact Writer: ponsiva@valvai.com